مرور برچسب

نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی

مقاله ترجمه شده با عنوان عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف ‏کنندگان کشور اندونزی

مقاله ترجمه شده با عنوان عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف ‏کنندگان کشور اندونزیهدف از این مطالعه بررسی تاثیر سوابق نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی از طرف…