مرور برچسب

انجام پروژه و پایان نامه تاریخ

مقاله قاجاریان

مقاله قاجاریانقاجاریه یا قاجاریان دودمانی ترک نژاد بودند که از حدود سال ۱۱۷۰ تا ۱۳۰۴ بر ایران فرمان راندند ایل قاجار یکی از طایفه‌های ترکمان بود که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به ایران آمدندمشخصات…