پروپوزال استقرار مدیریت دانش در بانک

پروپوزال استقرار مدیریت دانش در بانک

هدف از این پروپوزال بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات۴۱
حجم۱۶۱/۸۰۸ کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این نوشتار نمونه پروپوزال استقرار مدیریت دانش می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات علی- ارتباطی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. جمعیت آماری تحقیق شامل ۲۵۰ نفر از مدیران، کارشناسان و کمک کارشناسان بانک کشاورزی استان قم می باشد که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه برای جمعیت های کوجک کوکران ، حجم نمونه ۱۵۱ نفر به دست آمد.

 

 

 

 

ابزار تحقیق، پرسشنامه شش بخش می باشد که روایی ظاهری و محتوایی آن از دید خبرگان پرسشنامه جهت مطالعه توزیع گردید و مورد تائید قرار گرفت و برای تعیین پایایی پرسشنامه به اجرای پیش آزمون با توزیع ۲۰ پرسشنامه در بین جامعه آماری مشابه با جامعه آماری مورد مطالعه اقدام شد. با استفاده از نرم افرازspss  نسخه ۱۸ مقدار آلفای کرونباخ آن ۸۱/۰ بدست آمد. متغیرهای مستقل مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از عوامل شخصی و عوامل فرهنگ سازمانی، تکنولوژی اطلاعات، حافظه سازمانی و منابع دانشی می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده  1
فصل اول کلیات تحقیق
 1-1- مقدمه  3
 1-2- بیان مساله  4
 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش  7
 1-4- اهداف تحقیق  9
 1-4-1- اهدف کلی ..  9
 1-4-2- اهداف جزئی  9
 1-5- سؤالات تحقیق  9
 1-5-1- سؤال اصلی  9
 1-5-2 سؤالات فرعی  9
 1-6- محدوده پژ وهش  10
 1-7 – تعاریف پژوهش  10
 1-7-1 – تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش  10
 1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش  11

روش شناسی تحقیق
 3-1- مقدمه ۷۱
 3-2- روش تحقیق  71
 3-3- جامعه آماری و نمونه آماری  71
 3-4- روشهای گردآوری اطلاعات  72
 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات  72
 3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات  73
 3-6-1- پایایی  73
 3-6-2- روایی  73
 3 -7- قلمرو پژوهش  74
 3 -7-1- متغیر مستقل  74
 3-7-2- متغیرهای وابسته  74
 3-8- فرضیه‌های تحقیق  75
 3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها  76

منابع  و مأخذ  
منابع فارسی:  
منابع انگلیسی:  

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.