پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره ۸۲-۱۳۵۰)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره ۸۲-۱۳۵۰)

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثر آن بر تقاضای پول طی سال های ۱۳۸۲۱۳۵۰ بوده است در این تحقیق سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر بحران های بانکی ، عوامل درونی و بیرونی موثر بر بحران های بانکی در ایران شناسایی شده و سپس اثر عوامل بیرونی بر تقاضای پول بررسی گردد برای این منظور و جهت تخمین پارامترها از آزمون «هم

مشخصات فایل

تعداد صفحات۱۹۲
حجم۰/۴۱۳ کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی با عنوان

بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و  اثرآن بر تقاضای پول ( طی دوره ۸۲-۱۳۵۰)

 
چکیده :
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر بحران های بانکی در ایران و اثر آن بر تقاضای پول طی سال های ۱۳۸۲-۱۳۵۰ بوده است. در این تحقیق سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر بحران های بانکی ، عوامل درونی و بیرونی موثر بر بحران های بانکی در ایران شناسایی شده و سپس اثر عوامل بیرونی بر تقاضای پول بررسی گردد. برای این منظور و جهت تخمین پارامترها از آزمون «هم انباشتگی» و مدل تصحیح خط (ECM) استفاده گردیده است. در این تحقیق از متغیره های توضیحی شامل : مطالبات معوق، نرخ تورم ، تسهیلات تکلیفی ، تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارایی ها ، تغییر در سپرده های سیستم بانکی و اغتشاشات نرخ ارز به منظور تعیین رفتار تقاضای پول (M2 حقیقی) استفاده شده است. باتوجه به اطلاعات و آمار موجود، بررسی های بعمل آمده نشان داد که ، تغییرات منابع کوتاه مدت به کل دارایی ها ، تغییر در سپرده های سیستم بانکی و اغتشاشات نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران اثر معنی دار داشته است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

تقاضای پول

نرخ سود بانکها

مدیریت علوم بانکی

بحران های بانکی در ایران

 
 
مـقدمــه 
در ۱۵ سال گذشته حدود سه چهارم از کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول مشکلات قابل توجهی را در سیستم بانکی خود تجربه نموده‌اند و از سال ۱۹۸۰ به بعد مشکلات و مسائل بانکی در کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار بیشتر از ۲۵۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته است. (چنی ، ۱۹۹۶، ص ۳۸۳).ضعفها و نابسامانیها در هر بخش از اقتصاد می تواند پیامدهایی را بر نظام بانکی بر جای گذارد با توجه به ماهیت تجارت ، بانکها در معرض خطرات بالقوه بسیاری قرار دارند .بعضی از این خطرات عبارتند از اتکا بر سپرده‌هایی که چندین برابر سرمایه آنهاست،
 
وجود فشارهای نامشخص بر بخشهای مختلف اقتصاد و اتکا بردارائی هایی که بلند مدت بوده و در مقابل بدهیها قابلیت نقدینگی کمی دارند . همچنین باید سستی سیستم کنترل داخلی یا ضعف مدیریت در خود نظام بانکی را نیز به این متغیرها افزود .به ویژه آنکه لازمه آزاد سازی مالی وجود شبکه بانکی مستقل و کارایی است که بتواند گردش منابع را به شکل بهینه درآورد. زیرا بدون وجود یک شبکه مناسب بانکی، امکان تجهیز پس‌اندازهای کوچک و انتقال آن جهت سرمایه گذاری وجود ندارد. دستیابی به وضعیت بهینه در اقتصاد های درحال گذار کار چندان ساده ای نیست و در این راه بارها وضعی به وجود می آید که سیستم بانکی به جای آن که راهگشای فعالیتهای واقعی باشد، خود دچار بحران می شود. 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول ۳-۱ حجم حقیقی پول طی سالهای ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۲ ۶۶
جدول ۳-۲  مطالبات معوق طی سالهای ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۲ ( به قیمت جاری) ۶۹
جدول ۳-۳ مطالبات معوق طی سالهای ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۲ (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) ۷۱
جدول ۳-۴ نرخ تورم طی سالهای ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۲ (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) ۷۴ 
جدول ۳-۵ تسهیلات تکلیفی بانکها طی  سالهای ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۲ (به قیمت جاری) ۷۸
جدول ۳-۶  تسهیلات تکلیفی بانکها طی  سالهای ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۲ (به قیمت ثابت ۱۳۷۶) ۸۰
جدول ۳-۷ تغییرات سپرده های سیستم بانکی طی سالهای ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۲(به قیمت جاری) ۸۳ 
جدول ۳-۸ تغییرات سپرده های سیستم بانکی طی سالهای ۵۰ الی ۸۲ (به قیمت ثابت۱۳۷۶) ۸۶
جدول ۳-۹ تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارایی ها طی سالهای ۱۳۵۰ الی۱۳۸۲
 ( به قیمت جاری) ۹۱
جدول ۳-۱۰ تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارایی ها طی سالهای ۱۳۵۰ الی۱۳۸۲ 
 (به قیمت ثابت سال  1376) ۹۴
جدول ۳-۱۱ تفاوت نرخ ارز برای سالهای ۱۳۵۰ الی۱۳۸۲ ( به قیمت جاری) ۹۹
جدول ۳-۱۲ تفاوت نرخ ارز برای سالهای ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۲ (به قیمت ثابت  1376)  102
جدول ۳-۱۳ نرخ رسمی وغیر رسمی ارز و مقیاس نرخ ارز برای سالهای ۱۳۵۰الی ۱۳۸۲  105
 
 فهرست نمودارها
نمودار ۳-۱  روند حجم حقیقی پول طی سالهای ۱۳۵۰ الی۱۳۸۲ ۶۷ 
نمودار ۳-۲ روند تغییرات حجم حقیقی پول طی سالهای ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۲ ۶۷ 
نمودار ۳-۲-۱ روند مطالبات معوق به قیمت های جاری ۷۰  
  نمودار ۳-۲-۲ روند تغییرات مطالبات معوق به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول ۷۰
نمودار ۳-۳-۱ روند مطالبات معوق به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ ۷۲
نمودار ۳-۳-۲ روند تغییرات مطالبات معوق به قیمت های ثابت و حجم حقیقی پول ۷۲
نمودار ۳-۴-۱ روند نرخ تورم برای سالهای ۱۳۸۲-۱۳۵۰ ۷۵
نمودار ۳-۴-۲ روند نرخ تورم وحجم حقیقی پول ۷۵
نمودار ۳-۵-۱ روند تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های جاری ۷۹
نمودار ۳-۵-۲ روند تغییرات تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول ۷۹
نمودار ۳-۶-۱ روند تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ ۸۱
نمودار ۳-۶-۲ روند تغییرات تسهیلات تکلیفی بانکها به قیمت های ثابت و حجم حقیقی پول ۸۱
نمودار ۳-۷-۱ روند تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های جاری ۸۴
نمودار ۳-۷-۲ روند همزمان تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های جاری و تغییرات حجم حقیقی پول ۸۴
نمودار ۳-۷-۳ روند همزمان تغیرات سپرده های سیستم بانکی به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول ۸۵
نمودار ۳-۸-۱ روند تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های ثابت سال  1376 ۸۷
نمودار ۳-۸-۲ روند همزمان تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های ثابت و تغییرات حجم حقیقی پول ۸۷
نمودار ۳-۸-۳ روند همزمان تغییرات در سپرده های سیستم بانکی به قیمت های ثابت و حجم حقیقی پول ۸۸
نمودار ۳-۹-۱ روند تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های جاری ۹۲
نمودار ۳-۹-۲ روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های جاری و تغییرات حجم حقیقی پول ۹۲
نمودار ۳-۹-۳ روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول ۹۳
نمودار  3-10-1 روند تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارئی ها به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶   ۹۵
نمودار ۳-۱۰-۲ روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های ثابت و تغییرات حجم قیمتی پول ۹۵
نمودار ۳-۱۰-۳ روند همزمان تغییرات منابع کوتاه مدت بانکها به کل دارائی ها به قیمت های ثابت وحجم حقیقی پول ۹۶
نمودار ۳-۱۱-۱ روند تغییرات تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به قیمت های جاری ۱۰۰
نمودار ۳-۱۱-۲-  روند همزمان تعمیرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های جاری و حجم حقیقی پول ۱۰۰
نمودار ۳-۱۱-۳ روند همزمان تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های جاری و تغییرات حجم حقیقی پول ۱۰۱
نمودار ۳-۱۲-۱ روند تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های ثابت سال  1376 ۱۰۳
نمودار  3-12-2 روند همزمان تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های ثابت و تغییرات حجم حقیقی پول ۱۰۳
نمودار ۳-۱۲-۳ روند همزمان تغییرات تفاوت نرخ ارز به قیمت های ثابت حجم حقیقی پول ۱۰۴
نمودار ۳-۱۳-۱ روند تغییرات مقیاس نرخ ارز ۱۰۶
نمودار ۳-۱۳-۲ روند همزمان تغییرات مقیاس نرخ ارز و تغییرات حجم حقیقی پول ۱۰۷
نمودار ۳-۱۳-۳ روند همزمان تغییرات مقیاس نرخ ارز و حجم حقیقی پول ۱۰۷   
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.