نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن

نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن

عنوان این پایان نامه نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن و با هدف تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان در شرکت های بیمه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات۲۱۰
حجم۱/۹۶۴ کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن

(مطالعه موردی:شرکت سهامی بیمه ایران)
 
 
 
*قابل استفاده برای رشته فناوری اطلاعات
 
*آپدیت چهارم با ۴۵۰ صفحه با عنوان شرکت سهامی بیمه ایران باز بصورت رایگان اضافه شد🙂
 
آپدیتهای قبلی:
۱.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان ۷ صفحه
۲.تاثیر آی تی بر ساختار نیروی کار و ساختار مشاغل ۲۱ صفحه
۳.تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان در دولت الکترونیک و تاثیر آن در شکل گیری سازمان های الکترونیک ۱۷ صفحه
 
 
*تعداد کل صفحات:۲۱۰ صفحه اولیه + ۴۹۵ صفحه آپدیت
 
 

 

 

عنوان این پایان نامه نحوه اثرگذاری فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی و ایجاد مدلی جامع جهت تبیین آن می باشد. و هدف از آن بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن‌آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی می باشد. ما می خواهیم بصورت جامع و کامل تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان در شرکت های بیمه را بررسی و تحلیل کنیم.

 

 

 

پایان نامه دارای ۵ فصل می باشد که در فصل اول معرفی تحقیق می پردازیم.

در فصل دوم ادبیات نظری و تجربی تحقیق در ۴ بخش بررسی می شود. در بخش اول به مبانی نظری فناوری اطلاعات می پردازیم و در آن مولفه ها و کاربردهای آن را بررسی میکنیم. و بصورت نمونه چند سازمان که در آن فناوری اطلاعات استفاده شده را تحلیل می کنیم. و در ادامه برای بررسی بیشتر به موضوع مهم سیستمهای اطلاعاتی در سازمان می پردازیم. قسمت دوم سازمان و ساختار سازمانی بصورت کامل بررسی می شود. قسمت سوم پیشینه تحقیق در مورد اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت چهارم ساختار و تشکیلات شرکت سهامی بیمه ایران تشریح خواهد شد

در فصل سوم: روش و روش‌شناسی تحقیق  آورده شده است.

در فصل چهارم  تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق بصورت تحللی و جامع صورت گرفته است.

در فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری تحقیق می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی تحقیق ۳
مقدمه: ۵
تعریف موضوع: ۶
بیان مساله: ۸
اهداف تحقیق: ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۰
فرضیات تحقیق: ۱۲
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های اصلی تحقیق ۱۲
– فناوری اطلاعات: ۱۲
– پیچیدگی: ۱۳
– رسمیت: ۱۳
– تمرکز: ۱۴
نسبت‌های پرسنلی: ۱۴

 

فصل دوم :ادبیات نظری و تجربی تحقیق ۱۵
قسمت اول:فن‌آوری اطلاعات ۱۶
مقدمه: ۱۷
تکنولوژی (فن‌آوری) : ۱۹
۱- پژوهش وود وارد: ۲۲
۳ ـ مطالعات جیمز تامپسون: ۲۶
تعریف فن‌آوری اطلاعات: ۲۸
تاریخچه فن‌آوری اطلاعات: ۳۰
مولفه‌های فن‌آوری اطلاعات: ۳۷
معرفی چند نمونه از فن‌آوریهای اطلاعاتی: ۳۸
ـ کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها: ۴۱
ب) کاربرد اطلاعاتی: ۴۲
ناخشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: ۴۳
خشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: ۴۴
۲ ـ بیمارستان کینگستون: ۴۵
سیستم اطلاعات چیست؟ ۴۶
سیستمهای اطلاعاتی در سازمان: ۵۰
۱ ـ سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) 50
سیستمهای اطلاعات مدیریت چهار گونه گزارش تولید می‌کند: ۵۱
ـ سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با بازده قوی: ۵۳
خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری: ۵۳
ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: ۵۵
معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: ۵۶
سیستم اتوماسیون اداری(OAS) 57
سیستم اطلاعاتی عملیاتی TPS 60
سیستمهای کارهای دانش‌بر KWS : 61
سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی: ۶۳
مزایای فن‌آوری اطلاعات: ۶۶
محدودیتهای فن‌آوری اطلاعات: ۶۷

 

قسمت دوم:سازمان و ساختار سازمانی ۶۹
مقدمه: «چرایی مطالعه سازمان» 70
نگاهی به تعاریف سازمان: ۷۱
ـ سازمان از نظر «Pfiffner & sherwood»: 72
سازماندهی (Organizing): 78
۱- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف. ۷۹
۳- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی) ۸۵
۴- سازماندهی بر مبنای زمان: ۸۷
۶- سازمان مبتنی بر بازار: ۹۰
نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس: ۹۴
ابعاد ساختاری: ۱۰۲
فنون رسمی سازی: ۱۰۵
نسبتهای پرسنلی: ۱۱۲
فرهنگ چه می‌کند؟ ۱۲۱

 

قسمت سوم:پیشینه تحقیق ۱۲۳
پیشینه تحقیق: ۱۲۴
الف) تحقیقات خارج از کشور: ۱۲۴
۱- بررسی و پژوهش اسمیت ۱۲۴
بررسی و پژوهش ویگاند: ۱۲۵
تحقیق فیفرولبلباسی: ۱۲۶
تحقیقات تریست و بمفورد: ۱۲۸
ب) تحقیقات انجام شده در ایران: ۱۲۹
خلاصه و نتیجه گیری از فصل دوم: ۱۳۲

 

قسمت چهارم:- ساختار و تشکیلات شرکت سهامی بیمه ایران ، ۱۳۴
بیمه چیست؟ ۱۳۵
نگاهی به بیمه ایران: ۱۳۵
معرفی مجتمع‌ها و شعب بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران: ۱۳۷

 

فصل سوم: روش و روش‌شناسی تحقیق » 144
مقدمه: ۱۴۵
جامعه آماری مورد مطالعه: ۱۴۵
روش جمع‌آوری اطلاعات: ۱۴۵
ابزار اندازه‌گیری: (معرفی پرسشنامه) ۱۴۷
– تعیین روایی (validity) و پایایی (Reliability) پرسشنامه: ۱۴۹

 

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق » 151
تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۵۲
الف) توزیع فراوانی‌های مشاهده شده: ۱۵۲
۱- اطلاعات جمعیت شناختی: ۱۵۲
نمودار میزان استفاده از سیستم پشتیبانی از مدیران ارشد ۱۵۷
ب) محاسبه میانگین، میانه، نما، انحراف معیار و ضریب چولگی متغیرهای پرسشنامه شامل: ۱۶۷
تعریف شاخصها: ۱۶۸
ضریب چولگی: ۱۶۸
معرفی ضریب همبستگی پیرسون ۱۷۶

 

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری تحقیق ۱۸۵
مقدمه: ۱۸۶
مروری بر ابعاد IT: 187
نتیجه‌گیری از فرضیه اول: ۱۸۸
نتیجه‌گیری از فرضیه دوم: ۱۸۹
نتیجه‌گیری از فرضیه‌ سوم: ۱۹۰
نتیجه‌گیری از فرضیه چهارم: ۱۹۱
پیشنهادات تحقیق: ۱۹۲
الف: پیشنهاد برای سازمان : ۱۹۲
ب) پیشنهادهایی جهت تحقیقات بعدی: ۱۹۵

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.