دانلود رایگان دوره آیین نگارش اداری

0
دانلود رایگان دوره آیین نگارش اداری

دانلود رایگان دوره آیین نگارش اداری

انسان در اجتماع همنوعانش زندگي ميكند و براي ايجاد ارتباط با آنها و القاي مفاهيم و خواستهها و نيازهاي خود محتاج به عوامل و ابزارهاي انتقال مفاهيم است. در گذشتههاي بسيار دور، ايما و اشاره به عنوان وسيلهي ارتباط و القاي مفاهيم در بين انسانها نقشآفرين بود و انسانها براي برقراري ارتباط با حركات دست، چشم، سر، لب و … مفاهيم و انديشههاي خود را القا ميكردند. با گذشت زمان و گسترش زندگي اجتماعي و محدوديت ايما و اشاره بهعنوان ابزار انتقال انديشه،…

آموزش خواندن پیام های دیگران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.